برگزاری بازارچه نوروزی

برگزاری بازارچه نوروزی

قابل توجه اولیای ارجمند

بازارچه نوروزی طبق روال همه ساله تا روز سه شنبه

مورخ 22 اسفند در دبستان برگزار می گردد.