ایستگاه مدرسه تکانی

ایستگاه مدرسه تکانی

مدرسه تکانی چه زیباست

وقتی می شود مدرسه را با جارو پاک کرد

دور انداخت هرچه خاک و خاکروبه، لیک اما...

خانه  های قلب ها را نیز باید پاک کرد از غبار کینه ها

تا که روز و ماه و سال ما، بعد از این صاف باشند

صاف چون آیینه ها.

امروز شنبه 19 اسفند دبستان مهرآیین به منظور رشد

شخصیت دانش آموزان و آموزش نظم و انظباط به آنها،

با استفاده از روش های مناسب این مهم را به دانش آموزان آموخت.