ایستگاه بهارانه

ایستگاه بهارانه

صدای پای بهار را امروز واضح تر شنیدم.

از یک تخم مرغ کوچک یک موجود زنده زیبا توسط پروردگارم

خلق می شود و من هم امروز با رنگ های شاد و زیبایم به

یک تخم مرغ سفالی رنگ زندگی دادم و رسم دیرین نیاکان خود را به جا آوردم.

چه رسم های خوبی بهار و نوروز ایرانی را زنده نگه می دارد که من هم در اجرای آن نقش دارم.