نفرات برتر مبتکران مرحله پنجم

نفرات برتر مبتکران مرحله پنجم

"نفرات برتر مبتکران مرحله پنجم پایه ی ششم"

توفیق ورود به دروازه های دنیای علم و دانش یکی از

موهبت هایی است از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست.