انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

امروز در دبستان بار دیگر دانش آموزان با شور ونشاط

فراوان پای صندوقهای رأی آمدند

وحماسه ای زیبا برای دبستان خود آفریدند.

انتخابات شورای دانش آموزی