برگزاری جلسه آموزشی تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

برگزاری جلسه آموزشی تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

روز سه شنبه مورخ 95/10/14  جلسه آموزشی تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

با حضور سبز اولیای عزیز در دبستان برگزار گردید.

از حضور گرم شما اولیای عزیز در این جلسه نهایت سپاس و قدردانی را داریم.

برگزاری جلسه آموزشی تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

برگزاری جلسه آموزشی تخصصی اولیا با آموزگار مربوطهبرگزاری جلسه آموزشی تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه