بزرگداشت نهم دی ماه

بزرگداشت نهم دی ماه

شادیم که راه حق جدا از ما نیست/ چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست

در فتنه دوباره کربلا گشت ولی/ این بار دگر امام حق، تنها نیست

 روز بصیرت گرامی باد.

بزرگداشت نهم دی ماه

بزرگداشت نهم دی ماه