برگزاری آزمون بنیاد ICDL

برگزاری آزمون بنیاد ICDL

مطابق برنامه اعلام شده ، دومین مرحله آزمون بنیاد ICDL

روز چهارشنبه مورخ 1395/3/12در دبستان برگزار گردید. 

برگزاری آزمون بنیاد ICDL