بازدید از موزه

بازدید از موزه

امروز 27 فروردین دانش آموزان پایه اول

جهت آشنایی با سبک زندگی و ابزارآلات گذشتگان

به بازدید از موزه ی بیستون رشت رفتند.