اردوی علمی به کارخانه بازیافت زباله

اردوی علمی به کارخانه بازیافت زباله

امروز دانش آموزان پایه های سوم و ششم

به بازدید و مشاهده از مراحل تفکیک زباله رفتند و

از نزدیک با این مراحل آشنا شدند.