29 فروردین روز ارتش

29 فروردین روز ارتش

برادر ارتشى ! تو،
خورشید روزهاى خاکسترى دفاع بودى و پرنده

جانت ، شکستن قفس هاى وابستگى را به ما آموخت .

آمدى تا کوچه هاى وارستگى و اقتدار را عابر باشیم و عشق به وطن ، راز همیشه بودنمان باشد .


29 فروردین روز ارتش مبارک باد .