محفل انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن کریم

امروز محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری نوجوان وممتاز کشوری،

آقای علی ساجدی مقدم در دبستان برگزار گردید و

هوای دبستان را با تلاوت قرآن عطرآگین نمود.محفل انس با قرآن کریممحفل انس با قرآن کریم