نفرات برتر واله(مرحله 7 )

نفرات برتر واله(مرحله 7 )

افتخارآفرینی در واله توسط پایه های

"چهارم، پنجم و ششم"

 

 

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. بنجامین دیزرائیلی