برگزاری مسابقات بین المللی کانگورو

برگزاری مسابقات بین المللی کانگورو

روز پنج شنبه مورخ 30 فروردین مسابقات

بین المللی کانگورو به صورت همزمان،در دبستان

برگزار گردید.