مهمون امروز كلاس سومی ها

مهمون امروز كلاس سومی ها

آموزش ويژگي هاي گروه پستانداران ،با تشكر

از دختر ما ديباي نازنين كه شيوه زندگي و

نحوه نگهداري آن را به دوستان خود توضيح داد.