بازدید کلاس دومی ها از نانوایی

بازدید کلاس دومی ها از نانوایی

امروز دانش آموزان پایه های دوم

جهت آشنایی با مراحل پخت نان

به بازدید از نانوایی رفتند.