برگزاری جلسه آموزشی و تخصصی با اولیا

برگزاری جلسه آموزشی و تخصصی با اولیا

روز دوشنبه مورخ 97/2/3 جلسه آموزشی

اولیا با آموزگار مربوطه در دبستان برگزار گردید.