تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

با تشکر از اولیای عزیز دانش آموز الناز کازرونی،

جناب آقای دکتر کازرونی بابت تدریس

درس علوم بخش گیاهان