اردوی فرهنگی به کانون پرورش فکری کودکان

اردوی فرهنگی به کانون پرورش فکری کودکان

امروز چهارشنبه 97/2/5 دانش آموزان پایه های

اول و دوم جهت دیدن نمایش به کانون

پرورش فکری کودکان رفتند و لحظات شادی را کنار هم سپری نمودند.