روز جهانی روانشناس مبارک

روز جهانی روانشناس مبارک

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است. روز چرایی رفتار آدمی است. 

روز اندیشیدن به ذهن است. روز تفکر در روان است. روز به چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان است. 

 روز جهانی روانشناس مبارک