اردوی فرهنگی به کانون پرورش فکری کودکان

اردوی فرهنگی به کانون پرورش فکری کودکان

امروز دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم

به کانون پرورش فکری کودکان رفتند و با علم نجوم

،سیارات و ستاره های منظومه شمسی آشنا شدند.