پیام تبریک مدیریت

پیام تبریک مدیریت

pptt

*همکاران ارجمند و شایسته دبستان مهرآیین*

کسب رتبه ی یک کشوری از 687 واحد آموزشی توسط پایه ی ششم و

کسب رتبه ی چهار  کشوری از 614 واحد آموزشی توسط پایه پنجم

برگ زرینی دیگر به افتخارات مهرآیین افزود،
امید است در پناه ایزد منان همیشه سربلند و پایدار باشید.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین