افتخارآفرینان (واله دلفین مرحله ی8)

افتخارآفرینان (واله دلفین مرحله ی8)

افتخارآفرینان (واله دلفین مرحله ی8)پایه ششم

یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر

زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید. برایان تریسی