اطلاعیه تحویل کارت جشن

اطلاعیه تحویل کارت جشن

قابل توجه اولیای ارجمند پایه های

پیش، اول ، سوم و ششم
لطفا جهت دریافت کارت ورودی جشن ،روز شنبه مورخ 97/2/22 حضورا به دفتر دبستان مراجعه فرمایید.

با تشکر و احترام