جشن عبادت سومی ها

جشن عبادت سومی ها

لباس زیبای تکلیف الهی بر قامتت

ای نوشکفته ی عبادت مبارک.

ای ساقه های بلوغ، ای پنجره های تجلی، گلستان بی نظیر حیاتتان و

حضور سبز و استوار باغستان بی همتایتان با طراوت باد و پر صلابت.

دلبندانم، شکفتن غنچه ی وجودتان در بهار تکلیف مبارک باد.