جشنواره ی پاییزی

جشنواره ی پاییزی

برگ های زرد پاییز را امروز در آخرین ماه خزان به همراه

دیگر دوستانم به دست زیبای فصل زمستان سپردیم.

*پاییز 95 خدانگهدار*

دانش آموزان پایه های سوم تا ششم

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به اردوی پاییزی به پارک مفاخر رفتند.

جشنواره ی پاییزی

جشنواره ی پاییزی