افتخارافرینی در واله

افتخارافرینی در واله

نفرات برتر پایه های ششم در واله

(دلفین و آدم برفی)

راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید. آنا پاولوفا