چکاپ دندانپزشکی

چکاپ دندانپزشکی

امروز مورخ 95/9/20 چکاپ دندانپزشکی سالیانه

برای دانش آموزان پایه های پیش ، اول و دوم

توسط خانم دکتر یاوری انجام شد.

دانش آموزان غایب در جلسه ی بعدی مورخ 95/10/4 چکاپ خواهند شد.

چکاپ دندانپزشکی