قابل توجه اولیای ارجمند

قابل توجه اولیای ارجمند

تفکر ناب ، مبتنی بر یک سیستم محرك و پويا  است! 

بدین معنا که سازمان تنها زمانی تولید می کند

که مشتری خدمت یا محصولی را با کیفیتی تعریف شده

و مشخص نیاز دارد و لذا سازمان دقیقا آنچرا که مشتری می خواهد و درست در زمان درخواست مشتری ، تولید ، تهيه و به او ارائه می دهد

تفکر ويژه  و استقرار آن در یک سازمان توسط گروه يا سيستم  تولیدی ويژه باعث حذف اتلاف ها

(هزینه، نقص ها، خطاها، موجودی اضافه، زمان انتظار و ...) و افزایش ارزش ها

( ظرفیت، پاسخگویی، اثر بخشی، کیفیت ، رضایتمندی مشتری و کارکنان ، انعطاف پذیری وبهبود خدمات مى شود  . . .) می گردد .

و درنهايت منجر به يك سرمايه انسانى عظيم براى جامعه مى شود

ما در مجموعه مدارس مهرآيين به عنوان يك سيستم وسيع و يك پارچه با هدف استقرار تفکر ويژه  و نتایج بهره مندی سازمانمان از آن، اكنون به اهمیت و ضرورت استقرار این نوع تفکر ويژه  و اينبار ايجاد يك تغيير ! آن هم نه يك تغيير معمولى

و شايد يك تحول در فضاى سرد مدرسه ها هستيم ! و ايجاد يك مدل سازی آموزشى و بومی سازی آن درايران عزيز اسلامى مان هستيم  .

اكنون ما خانواده بزرگ مهرآيين 

مفتخريم اعلام نماييم درخت تفكر ويژه مان به بار نشسته

و ما با غرور و افتخار افتتاح شعبه جديدمان را اعلام مى كنيم   : 

شعبه  ويژه ( VIP ) دخترانه مجموعه مدارس مهرآيين 

در گلسار رشت ، خيابان ١١٠ 

 

قابل توجه!!!

 شعبه VIP ( دخترانه ) مجموعه مدارس مهرآيين 

يك مدرسه نيست !! 

جايى براى زندگيست!!!