عید سعید قربان مبارک باد

عید سعید قربان مبارک باد

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان،

عید قربت و قربان،عید خلیل رحمان، 

  مبارک باد.