روز داروسازی گرامی باد

روز داروسازی گرامی باد

آدمهای بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسند !

روز بزرگداشت حکیم زکریای رازی 

و روز داروسازی مبارک باد