روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی گرامی باد

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی گرامی باد

سیزدهم شهریورماه،

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

روز ملی نجوم گرامی باد