تقدیر و تشکر از اولیای ارجمند از حضور در جلسه

تقدیر و تشکر از اولیای ارجمند از حضور در جلسه

 اولين جلسه تخصصي آموزشي اوليا با آموزگار مربوطه  مورخ 21 و 25 شهريور

براي تمامي پايه ها در دبستان برگزار گرديد.

در این جلسه مسائل آموزشی دانش آموزان بیان و هماهنگی بیش از پیش بین مدرسه و اولیا برقرار گردید. ضمناً از حضور پرمهر اولیای ارجمند مهرآیین، در جلسه تخصصی با آموزگاران، نهایت سپاس و قدردانی را داریم. امید است سال تحصیلی پرباری را با حمایت شما بزرگواران سپری نماییم.