اردوی علمی زبان دانش آموزان پایه سوم

اردوی علمی زبان دانش آموزان پایه سوم

امروز یکشنبه مورخ 95/7/18 دانش آموزان به منظور کاربردی کردن اطلاعات زبان در مورد خرید کردن

و گردش در پارک به صورت هدفمند با حضورتمام معلمین زبان خانم ها احمدی، صحتی، شاملی،پاک نهاد

به اردوی علمی رفتند.