جلسه معارفه تخصصی آموزگاران پايه دوم تا ششم

جلسه معارفه تخصصی آموزگاران پايه دوم تا ششم

قابل توجه اوليای ارجمند:
با توجه به نقش ارزشمند خانواده های محترم در امر آموزش و پرورش

و مشاركت و همكاری آنان با دبستان،بدينوسيله، از شما اوليای ارجمند دعوت می نماييم، در جلسه تخصصی با آموزگار فرزندتان
حضور بهم رسانيد.
شايسته است با توجه به اهميت موضوعات آموزشی و رفتاري، اين جلسه
را مهم شمرده و حضور بسيار پررنگ داشته باشيد.
باشد كه حمايت و حضور سبز شما عزيزان موجبات رشد و شكوفايي ما و فرزندانمان را فراهم نمايد.

 لطفا از آوردن فرزندانتان به جلسه خودداری فرماييد.

با تشکر و احترام