اطلاعیه تحویل لباس فرم

اطلاعیه تحویل لباس فرم

قابل توجه اولیای شعبه بیستون:

آن دسته از اولیای ارجمند دانش آموزان پایه های

پیش تا چهارم که تاکنون جهت دریافت لباس فرم اقدام ننموده اند،

خواهشمند است مورخ 1397/06/20 از ساعت 9 الی 12 به دبستان مراجعه فرمایند.

با تشکر و احترام