اطلاعیه مربوط به تکمیل فرم سرویس

اطلاعیه مربوط به تکمیل فرم سرویس

قابل توجه اولیای شعبه بیستون:

آن دسته از اولیای ارجمند دانش آموزان پایه های

پیش تا چهارم که تاکنون نسبت به تکمیل فرم سرویس اقدام ننموده اند،

خواهشمند است جهت تکمیل فرم درخواست ویا عدم درخواست سرویس

مورخ 1397/06/20 از ساعت 9 الی 12 به دبستان مراجعه فرمایند.

با تشکر و احترام