اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون استعداد های درخشان (تیزهوشان)

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون استعداد های درخشان (تیزهوشان)