چی دیدی چی شنیدی؟

چی دیدی چی شنیدی؟

برگ های زرد و خشک را زیر درختان دیدی؟