ساعت حضور دانش آموزان

ساعت حضور دانش آموزان

 

ساعت حضور دانش آموزان پایه های اول تا ششم:

ساعت بازگشایی دبستان صبحها ساعت 7:15 دقیقه و ساعت ترخیص  13:55 دقیقه می باشد

ساعت حضور دانش آموزان پیش دبستانی:

صبحها ساعت 8:30 و ساعت ترخیص 12:30 می باشد

در ضمن شروع کلاسهای پیش دبستانی روز شنبه مورخ 1397/7/7 می باشد.