برگزاری جلسه تخصصی - آموزشی آموزگاران و مدیریت دبستان

برگزاری جلسه تخصصی - آموزشی آموزگاران و مدیریت دبستان

روز یکشنبه مورخ 14 آذر ماه با هدف ارتقاء سطح آموزش،  جلسه تخصصی - آموزشی

با آموزگاران و مدیریت دبستان و سرکار خانم جواهری در دبستان تشکیل  گردید.