برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

خوشا آنانکه مردانه می میرند و تو ای عزیز!

خوب می دانی که تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند.