7 مهر روز اتشنشانی

7 مهر روز اتشنشانی

به یاد همه عمو آتشنشان های سال گذشته ی حادثه پلاسکو که

امسال در بین ما نیستند.

روحشان شاد و یادشان گرامی