گرامی داشت روز جهانی کودک

گرامی داشت روز جهانی کودک

 هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر ،

خانه ها را به نزدیک ترین بهارها گره زده است .

***روز جهانی کودک مبارک ***