بزرگداشت مولوی

بزرگداشت مولوی

امروز تو مدرسه مراسم شعر خوانی به مناسبت  بزرگداشت مولوی توسط

معلمین خلاق و با ذوق برگزار گردید