گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

روز نیروی انتظامی بر سبز قامتان فداکار مبارک باد.

امروز از همکار محترم نیروی انتظامی در دبستان دعوت به عمل آمد و

ایشان مسایلی را در مورد امنیت وحفاظت از خود وخانواده به دانش آموزان عزیز آموزش دادند.

"دعاي دانش آموزان مهرآيين بدرقه ي راهتان"