بازدید مسولین از دبستان به مناسبت بازگشایی مدارس

بازدید مسولین از دبستان به مناسبت بازگشایی مدارس