نشست خبری مدیریت

نشست خبری مدیریت

امروز 15 آذر پیرامون مسائل امداد و نجات ، امنیت دانش آموزان و اهداف برگزاری این مانور

نشست خبری با مدیریت در دبستان برگزار گردید.