روز روستا و عشایر

روز روستا و عشایر

نمایشگاهی زیبا از دستاورد های روستاییان  توسط دانش آموزان به مناسبت روز روستا و عشایر برگزار گردید

و دانش آموزان با انواع صنایع دستی استان ها آشنا شدند.