گرامی داشت روز دامپزشکی

گرامی داشت روز دامپزشکی

 کسی که برای التیام درد انسان ها می کوشد مهربان است

و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسانهاست…

 روز ملی دامپزشکی بر فعالان این عرصه مبارک باد

از آقای دکتر حسینی که در این روز با ما همراه بودند و ما را با علم دامپزشکی آشنا نمودند

کمال تشکر و قدردانی را داریم.